title

Contact

Contact

Zijn Jullie enthousiast geworden na het zien van mijn werk, neem dan hieronder contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of voor het boeken van een fotoreportage. Als jullie interesse hebben in een bruidsreportage, vul dan jullie trouwdatum in zodat ik kan controleren of ik nog beschikbaar ben. Ik probeer om zo snel mogelijk te reageren per e-mail of telefoon.

 

 

Door dit formulier in te vullen en te versturen, accepteer je onze privacy voorwaarden.

Contact

Contact info

Mouthaan Fotografie
Tel: (+31) 06-41 27 26 42
Email: info@mouthaanfotografie.nl
K.v.K.: 24473797
BTW-id: NL001642198B84
Facebook: www.facebook.com/Mouthaanfotografie
Privacy statement

 

Extra informatie en algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van DuPho, Januari 2015

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub
9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde
fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het
oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CDrom,
DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12
en 13 Aw.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief
offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De
Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht
niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde
vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en
billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal
kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor
vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en
vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar
vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii)
hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door
fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van
het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt
en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de
Wederpartij in aanmerking.
5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden
controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante
redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de
betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt
enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen
zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met
tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf
heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2
bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve
de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort
geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een
inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter
verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook
is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de
Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft
voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst
met de Fotograaf dan ook.
6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of
omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de
Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het
recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een
door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van
de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de
controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de
Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens
verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.
7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij
terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de
publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.
8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn
bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van
verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de
Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in
goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn
vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid
door de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd
wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk
overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een
samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een
onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken
schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft
het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te
leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de
Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik
voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of
niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht
van de Fotograaf.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal
de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen
en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig
nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de
Fotograaf.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de
overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als
vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de
Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te
vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij
heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is
overeengekomen.
11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet
worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na
ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische
werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien
werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische
werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de
Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te
vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de
origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal
ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de
Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische
werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.
12. Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de
Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te
maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door
de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan
mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een
schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt
gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen
van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de
Fotograaf overeenkomstig de offerte.
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen
technisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan
ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor
rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor
akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de
Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de
Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de
nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig
vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf
werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief
modellen en stylisten.
13. Internet
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij
ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet
afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën
maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor
het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het
overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van
het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang
verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch
werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij
deze aan de Fotograaf verstrekken.
14. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
15. Licentie
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de
Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de
vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is
omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop
toeziende factuur.
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat
deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in
ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen
bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf,
hebben bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie
en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die
bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de
licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst
noodzakelijkerwijs voortvloeien.
15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische
of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden
gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
16. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om
sublicenties te verlenen aan derden.
17. Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen,
wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van
tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht
te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder
begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en
alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18. Naamsvermelding
18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch
werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in
de publicatie te worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een
vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op
vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het
Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze
gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze
reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische
kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de
volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het
digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om
informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.
19. Persoonlijkheidsrechten
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking
van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de
fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de
Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht
op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
20. Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met
uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van
toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De
Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
21. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de
Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de
zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De
aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk
uitgekeerde somma.
22. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van
betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij
heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de
gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
23. Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is
uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze
Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en
de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland.
DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank
Amsterdam onder nummer [19/2015]
Algemene_Voorwaarden_DuPho_Jan_2015 (1)